2012 - Stiftende Generalforsamling

FAABORG-MIDTFYN VANDLAUG

Referat af stiftende generalforsamling i Faaborg-Midtfyn Vandløbslaug

Torsdag den 22. marts 2012 - kl. 19.00

Centrovice, Ringe

1. Valg af dirigent og referent

Christian Madsen

Lone Stentebjerg

2. Valg af stemmetællere:

Walther Friis

Holger Jensen

Rune Rosager Mortensen

Ulrik Rasmussen

3. Gennemgang og godkendelse af vedtægter:

Jan Hjeds har til mødet lavet udkast til vedtægter efter model fra Holbæk hvor der allerede etableret et vandløbslaug.

§ 1 Navn & hjemmeside

§ 2 Formål

§ 3 Interessevaretagelse

§ 4 Medlemmer

§ 5 Stemmeret

§ 6 Generalforsamling, hvert år i uge 6. (Dagsorden skal indeholde)

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

§ 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 5 medlemmer – eet til hvert område og 5 suppleanter

§ 9 Bestyrelsen

§ 10 Daglig ledelse

§ 11 Regnskab

§ 12 Ikrafttræden/opløsning og vedtægtsændringer

Forslag til vedtægterne blev debatteret at forsamlingen. Det blev præciseret, at det er de lokale bestyrelsesmedlemmer der står for kommunikationen med kommunen og ligeledes besigtiger vandløbene sammen med lodsejerne. Formanden kan også tilkaldes til at deltage i besigtigelse og drøftelserne.

Vigtigt at få forvaltningen til at forstå, at vandet kan løbe frit og vandløbsvedligehold er påkrævet.

I forslaget er der lagt op til, at Faaborg-Midtfyn Kommune opdeles i 5 vandløbsområder, hvor der tilstræbes valgt én til bestyrelsen indenfor hvert område.

Områderne er:

- Odense Å

- Vindinge Å

- Sallinge Å

- Hågerup Å

- Syd:

Skelbækken, Møllebækken, Horne Mølle Å, Rislebæk, Blødes Bæk & Hundstrup Å

Som medlem af foreningen kan optages alle for hvem vandløbsforvaltning har en betydning. Et medlemskab er ikke betinget at, om man ejer af jorden eller ej.

Vedtægterne godkendtes.

4. Fastsættelse af kontingent:

Det besluttedes, at det årlige kontingent skal udgøre:

Kr. 500,- for landbrug og

Kr. 100,- for husejere.

Kr. 1.000,- for en grundejerforening

5. Valg til bestyrelsen:

Alle foreslåede modtog valg og bestyrelsens sammensætning er som følger:

1. Odense Å:

Bestyrelsen: Claus Christensen - suppleant: Holger Jensen

2. Vindinge Å:

Bestyrelse: Christian Magaard - suppleant: Peter Madsen

3. Sallinge Å:

Bestyrelse: Lars Bebe - suppleant: Jørgen Pedersen

4. Hågerup Å:

Bestyrelse: Jens Jørgensen - suppleant: Arne Bonde

5. SYD: Skelbækken, Møllebækken, Horne Mølle Å, Rislebæk, Blødes Bæk & Hundstrup Å

Bestyrelse: Peder Jessen - suppleant: Hans Henrik Dreyer

6. Valg af revisor:

Lars Hansen – Walther Friis Jensen

7. Eventuelt:

Der blev opfordret til, at suppleanterne deltager I besigtigelserne i opstartsfasen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og bad alle tilstedeværende tage ekstra skemaer med hjem til naboer andre interesserede.

Der afholdes konstituerende møde med deltagelse af bestyrelse, revisor og suppleanter.

 

www.faaborgmidtfynvandlaug.dk

v/formand Christian Magaard,

Birkebjergvej 6, 5792 Årslev - mobil 29 26 29 18

Mail: faaborg-midtfyn-vandlaug@hotmail.com