2012 - Stiftelsesmøde

FAABORG-MIDTFYN VANDLAUG

Referat af stiftelsesmøde i Faaborg-Midtfyn Vandløbslaug

Torsdag den 22. marts 2012 på Centrovice, Lombjergevej 1, 5750 Ringe

Iværksættere for indkaldelse for stiftelse af vandløbslaug i Faaborg-Midtfyn kommune: Christian Madsen, Christian Magaard og Peter Madsen.

Centrovice er kun fødselshjælper for dannelse af Vandløbslaug - lauget skal hvile i sig selv.

Paraplyorganisation for vandlaugene er i beddingen på landsbasis.

1 mill. km nedgravede drænsrør med en håndskovl - tilbage til 1955 – (25 gange rundt om jorden)

Parcelhusejere og sommerhusejere skal opfordres til at melde sig ind i lauget.

Der var fremmødt ca. 55 interesserede, hvoraf 47 på selve aftenen tilmeldte sig lauget.

Mødet er blevet til på initiativ af Gert Elbæk, Centrovice (bestyrelsesmedlem med ansvar for planter) og agronom Jan Hjeds som har investeret et årsværk i problemstillingen.

Gert Elbæk bød velkommen og gav en kort introduktion til aftenens program. Han henviser til, at det er naturligt at Centrovice er vært ved aftenens arrangement, da mange af foreningens medlemmer har problemer, der skyldes kommunernes håndtering af vandløbsvedligehold, tæt inde på livet.

Baggrunden for ideen og initiativet til dannelse af vandløbslaug er dels at bekendtgørelsen for miljømål og indsatsprogrammer mv. for planperioden 2010-2015 blev endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011 dels de store nedbørsmængder i 2011 som yderligere aktualiserer at man forholder sig til problemerne.

I forbindelse med den megen nedbør i høsten 2011 kom man i dialog med Nordfyns Kommune og foretog besigtigelse sammen med kommunens embedsfolk.

Det er kommunerne der er ansvarlige for både vandløbsvedligehold, kontrollen af samme og revision af vandløbsregulativerne og Gert Elbæk udtaler, at man vil stå betydelig stærkere i dialogen med kommunerne hvis man får dannet vandløbslaug som kan varetage lodsejernes interesser.

Gert Elbæk gav ordet til Jan Hjeds, der som opstart på indlægget gav udtryk for en stor bekymring over at vandføringen i vandløbene er blevet væsentligt forringet og nødvendigheden af at få dannet vandløbslaug.

Jan Hjeds indlæg skitserer udfordringerne herunder; vandløbsloven, vandplanerne, klimatilpasning og revision af vandløbsloven

JH pointerede især behovet for at få opgraderet viden i kommunernes forvaltninger omkring grundvandsniveauet, som er en forudsætning for roddannelse og kvaliteten og mængden afgrøden: Dårlig afvanding = dårlig for miljøet. Stor produktion kræver afvandet jord. Vandmætning slår rødderne ihjel. Uden afvanding – ingen landbrug

Dræn kræver frit afløb over vandspejlet.

I sit indlæg kom Jan Hjeds omkring konsekvenserne hvis man ikke tager problemstillingen alvorligt og underbyggede indlægget med eksempler fra både Nordfyn – Lolland Falster og andre landsdele, ligesom han flere gange henviste til rapporten fra DHI: Notat om plantevækstfaktorer, drænanlæg og sedimentation i drænrør, af april 2011.

Ud over konsekvenserne for planteavlen fremdrog Jan Hjeds også ind på andre områder der vil blive berørt, herunder skovarealer, infrastrukturen der også kræver at vandet føres væk/drænes samt bebyggelser, parcelhuse og sommerhusområder.

Det bliver laugenes opgave at gøre kommunerne opmærksomme på konsekvenserne og formå forvaltningen til at indse, at vejen frem er vedligehold af vandløbene og der kræves handling nu.

Jan Hjeds udtaler, at det er den største ekspropriation i danmarkshistorien uden kompensation –

Hvis dette møde blev holdt om 5 år ville initiativet være taget af beboerforeninger og Danmarks Naturfredningsforening og køerne være druknet

Jo flere lodsejere der bliver repræsenteret i laugene, des større indflydelse. Alle de tilstedeværende blev opfordret til at tage tilmeldingsskemaer med hjem og give til evt. interesserede.

Opgaven kræver ildsjæle som vil trække på samme hammel og lokalkendskab i bestyrelsen er en fordel.

 

www.faaborgmidtfynvandlaug.dk

v/formand Christian Magaard,

Birkebjergvej 6, 5792 Årslev - mobil 29 26 29 18

Mail: faaborg-midtfyn-vandlaug@hotmail.com